13/12/2018 09:08:34am 30

Bảng kí tự đăc biệt alt

Ấn ALT + các số sau:

° : 248 ( hoặc ° : 01456 )
∞ : 236 ( hoặc ∞ : 7148 )

• : 7 ( hoặc • : 06549 ) 
← : 8475 
† : 0134 ( hoặc † : 01414 )

… : 0133
™ : 0153
ß : 225 ( hoặc ß : 49631 )
Ç : 128 ( hoặc Ç : 09415 )
€ : 0128 ( hoặc € : 09856 )

¯ : 0943 ( hoặc ¯ : 0175 , ¯ : 0687 )
¹ : 0185 
² : 253
³ : 0179

Sắc : 141 
Huyền : 0204 
Hỏi : 0210 
Ngã : 0222 
Nặng : 149

ă : 0227 
ô : 147 
ê : 136 
ư : 0253 
ơ : 01269 
â : 131 
ó : 162 
ú : 163 
á : 160 
í : 161 
à : 133 
è : 138 
ù : 151 

¥ : 157 ( hoặc ¥ : 925 )
ƒ : 159 
─ : 196 ( hoặc ─ : 81604 )
§ : 21 
¿ : 168

ð : 02544 ( hoặc ð : 01264 trong au chính là chữ đ )
Ð : 0208 
£ : 924 
ø : 0504 
« : 174 ( hoặc « : 0171 )
» : 175 ( hoặc » : 0187 )

® : 0174 
© : 0169 
¼ : 172 
½ : 171 

 

Thiết kế Web Chuẩn SEO, Tương thích Mobile, Làm Web Uy Tín.