24/10/2018 12:00:00am 432

SaaP và SaaS?

SaaP (Software as a Product) là một sản phẩm phần mềm được phát hành theo kiểu truyền thống thường được phân phối dưới dạng tập tin đóng gói trong đĩa CD hoặc các thiết bị vật lý hay tải về từ mạng. Sau đó cài đặt mà không cần Internet, chỉ cần điền đúng "key" mà bạn đã mua cùng phần mềm đó. SaaS (Software as a Service) Cung cấp các ứng dụng qua Internet, thường là điện toán đám mây đây thực chất là phần mềm chạy trên nền Web lưu trữ bới nhà cung cấp.

SaaP (Software as a Product - Sản phẩm như mội dịch vụ)

  • Là một sản phẩm phần mềm được phát hành theo kiểu truyền thống Thường được phân phối dưới dạng tập tin đóng gói trong đĩa CD hoặc các thiết bị vật lý hay tải về từ mạng. Sau đó cài đặt mà không cần Internet, chỉ cần điền đúng "key" mà bạn đã mua cùng phần mềm đó.
  • Trả tiền bản quyền một lần để được sử dụng các tính năng không phải tốn phí hàng tháng.
  • Ví dụ phần mềm điển hình nhất là (Microsoft Office...)

SaaS (Software as a Service)

  • Cung cấp các ứng dụng qua Internet, thường là điện toán đám mây đây thực chất là phần mềm chạy trên nền Web lưu trữ bới nhà cung cấp.
  • Tính phí theo thời gian sử dụng
  • Ví dụ Đối ngược SaaP với Microsoft Office, ứng dụng tiêu biểu cho SaaS Google Docs hoặc Prezi

PaaS (Platform as a Product - Nền tảng như một dịch vụ)

  • Cung cấp nền tảng cho các developer sử dụng để xây dựng các ứng dụng tùy chỉnh từ nền tảng của nhà cung cấp.

IaaS (Infrastructure as a Product - Hạ tầng như một dịch vụ)

Thiết kế Web Chuẩn SEO, Tương thích Mobile, Làm Web Uy Tín.