1. HOME: Số điện thoại cá nhân hoặc gia đình.
 2. WORK: Số điện thoại công việc hoặc doanh nghiệp.
 3. VOICE: Số điện thoại có khả năng thực hiện cuộc gọi thoại.
 4. CELL: Số điện thoại di động.
 5. FAX: Số điện thoại máy fax.
 6. PAGER: Số điện thoại bí báo hoặc pager.
 1. HOME: Địa chỉ URL cá nhân hoặc gia đình.
 2. WORK: Địa chỉ URL công việc hoặc doanh nghiệp.
 3. OTHER: Địa chỉ URL không thuộc bất kỳ danh mục nào cụ thể.

123 Business Avenue;Suite 456;Big City;CA;98765;USA

 • 123 Business Avenue: Đây là đường và số nhà.

 • Suite 456: Phòng hoặc suite.

 • Big City: Thành phố hoặc khu vực địa lý.

 • CA: Mã khu vực, tỉnh hoặc bang.

 • 98765: Mã bưu chính hoặc zip code.

 • USA: Quốc gia.

 1. ADR;TYPE=HOME đại diện cho địa chỉ nhà.
 2. ADR;TYPE=WORK đại diện cho địa chỉ công ty.
 3. ADR;TYPE=POSTAL đại diện cho địa chỉ bưu điện.
 4. ADR;TYPE=PARCEL đại diện cho địa chỉ để gửi hàng.
 5. ADR;TYPE=HOME,PREF đại diện cho địa chỉ nhà và được ưu tiên.